Logo

Kira Sözleşmesi (Meskenler/Konutlar İçin)

KİRA SÖZLEŞMESİ
(Meskenler/Konutlar İçin)
 
Dairesi
(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)
Mahallesi
(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)
Cadde/Sokağı
(Cadde veya sokak yazılacak)
Numarası
(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)
Kiralananın Cinsi
Apartman dairesi
Kiralayan
(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No
(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiralayanın Adresi
(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)
 
Kiracı
(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiracının T.C. Kimlik No
(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiracının Adresi
(Kiracının tam adresi yazılacak)
 
Akdin Başlangıç Tarihi
(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)
Akdin Süresi
(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)
Yıllık Kira Bedeli
(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)
Aylık Kira Bedeli
(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)
Kira Bedelinin Ödeme Şekli
Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli
Yalnızca mesken (konut) olarak
Kiralananın Durumu
Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar
………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.
 
(imza)                                     (imza)                                     (imza)
 
 
 
 
 
GENEL KOŞULLAR
 
 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel
            anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
 
 
(imza)                                     (imza)                                     (imza)
 
 
 
 
ÖZEL KOŞULLAR
 1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 2. Kiralanan, mesken dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kiralananda, kiracı, eşi ve çocuklarının dışında kimse kalamaz.
 4. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, pencereler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç- yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimizle iki nüsha olarak imzaladık. …………..200….
Kiracı:                     Müteselsil Borçlu ve Kefil:                         Kiralayan:
(imza)                      (imza)                                                       (imza)
 (isim)                       (isim)                                                        (isim)
 

Kira Sözleşmesi (İşyerleri İçin)

KİRA SÖZLEŞMESİ
(İşyerleri İçin)
 

Dairesi
(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)
Mahallesi
(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)
Cadde/Sokağı
(Cadde veya sokak yazılacak)
Numarası
(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)
Kiralananın Cinsi
Mağaza
Kiralayan
(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiralayanın T.C. Kimlik No
(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiralayanın Adresi
(Kiraya verenin tam adresi yazılacak)
 
Kiracı
(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)
Kiracının T.C. Kimlik No
(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)
Kiracının Adresi
(Kiracının tam adresi yazılacak)
 
Akdin Başlangıç Tarihi
(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)
Akdin Süresi
(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)
Aylık Kira Bedeli
(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)
Yıllık Kira Bedeli
(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)
Kira Bedelinin Ödeme Şekli
Her ayın beşinci günü akşamına kadar peşin olarak
Kiralananı Kullanım Şekli
Yalnızca mobilya teşhir mağazası olarak
Kiralananın Durumu
Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar
………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı.

 
(imza)                                      (imza)                                     (imza)
 
 
 

                                        
                                         GENEL KOŞULLAR
 
1.Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
2.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
3.Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
4.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
5.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
6.Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
7.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
8.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
9.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
10.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
11.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
12.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
13.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
14.Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
15.Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
16.Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
17.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

 
 
(imza)                                     (imza)                                     (imza)
 
 

 
ÖZEL KOŞULLAR
 1. Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.
 2. Kiralanan, mobilya teşhir mağazası dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 3. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, kiralayanın …………… bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.
 4. Kiracı, kira bedelinden kestiği stopajı düzenli olarak vergi dairesine yatıracak ve ödeme belgesinin fotokopisini kiralayana her üç ayda bir verecektir.
 5. Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı tarafından ödenecektir.
 6. Kapılar, vitrinler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir.
 7. Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik olanaksızlar hariç- yaptıracaktır.
 8. Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana verecektir.
 9. Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.
 10. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.
İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimiz ile iki nüsha olarak imzaladık. …………..200….
Kiracı:                     Müteselsil Borçlu ve Kefil:                       Kiralayan:
(imza)                      (imza)                                                     (imza)
(isim)                       (isim)                                                        (isim)     
 

 
 
 
 

 
ÖNERILER VE NOTLAR
 
 

1.     Sözleşme yapılırken, tarafların kimlik, çalışma belgelerinin vb. fotokopilerinin sözleşmeye eklenmesi,
2.     Tarafların ad ve soyadları ile kiralananın adresinin doğru olarak yazılması,
3.     Kira bedelinin rakam ve yazıyla yazılması ve arka sayfaya yeniden kira parası yazılıyorsa, ön sayfa ile aynı olmasına özen gösterilmesi,
4.     Sözleşmenin yenilenmesi halinde artış şartı konuyorsa, bunun uyuşmazlığa neden olmayacak bir şekilde net olarak belirtilmesi,
5.     Güvence (teminat, depozito) alınıyorsa, bunun da net bir şekilde belirtilmesi,
6.     Kira sözleşmesi vekil aracılığı ile yapılıyorsa bu hususun da net bir şekilde sözleşmeye yazılması,
7.     Kiracı veya kiralayan tüzel kişilik ise sözleşmeyi imzalayan şahsın tüzel kişiyi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığın araştırılması ve imza sirkülerinin sözleşmeye eklenmesi,
8.     SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarının haczedilemeyeceğinin göz önünde Bulundurulması,
9.     Sözleşme yapıldıktan sonra (daha sonra ceza ve faiz ödeme durumunu ortadan kaldırmak için), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre yasal süresi içinde, ilgili vergi dairesine gidilerek, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin yatırılması,
uygundur.
10.   İşyeri kiralarında, kiracıların, ödedikleri kira parasından kestikleri stopajı bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmaları gerekmektedir.
11.   Bazı işyeri kira sözleşmelerinde ödenecek kira parasının net olması kararlaştırılmaktadır. Bu durumda, kiracı, kira parasını net olarak ödeyecek, ayrıca  ödediği net stopaj düşülmüş oran kabul ederek tam kirayı ve stopaj hesaplayıp vergi dairesine yatıracaktır.
12.   Kira parasının net olarak ödeneceği kararlaştırılan işyeri kira sözleşmelerinde, kira tespit davası açılması halinde saptanan kira parası (Yargıtay kararları doğrultusunda), stopaj düşülmemiş brüt kira parası olup kiracı, belirlenen kira parasından stopajı keserek vergi dairesine yatıracaktır.

İnşaat Sözleşmesi Örneği

(Tamamen Örnektir, Kendi İsteklerinize Göre Düzenleme Yapmanız Gerekir.)
 
DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
 
MAL SAHİBİ
 
MÜTEAHHİT
 
ARSANIN TOPLAM DEĞERİ
  
 
Düzenleme şeklinde bir gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesini istediler.
Kendilerini yukarıda yazılı kimliklerinden tanıdığım gibi ve yasal yeteneklerinin bulunduğunu, okuryazar olduklarını anladım.
Bunun üzerine birlikte söze başladılar ve dediler ki:
 
MADDE-1 TANIMLAR
 
İşbu sözleşmede kullanılan aşağıdaki deyimler, aşağıdaki şekilde anlaşılacaktır.
D-GAYRİMENKUL MALİKİ        :…………………….olup aşağıda kısaca “gayrimenkul Maliki” diye anılacaktır.
E-MÜTEAHHİR                               :……………………. Olup aşağıda “Müteahhit” diye anılacaktır.
 
1-      SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
Sözleşmenin konusu ARSA SAHİPLERİ’nin Ankara  İli, Kazan ilçesi, .................mahallesi, .............mevkiinde kain Pafta No…….. Ada No……. Parsel No….’ Sini kapsayan toplam ..........m2 arsası üzerinde kat karşılığı inşaatı işidir.
 
a-      Arsa sahipleri kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yapılacak inşaatlara mukabil arsanın %.....ini………………….TL karşılığında müteahhit firmaya takririni verecektir.Buna mukabil Müteahhit firma arsa sahibine TEKNİK ŞARTNAME’de belirtildiği şekilde Ümraniye Belediyesi’nin vereceği İmar durumuna göre belirlenecektir.( Şu anki imar durumuna göre emsal ....... ‘dan hesap edilerek) arsanın %.....’ine tekabül eden daireleri anahtar teslimi şeklinde verecektir.
İşbu vaat ve taahhüt ve devir ve ferağ şekli ileriki maddelerde de açıklandığı gibidir.taraflardan MÜTEAHHİT yapılan işin değerinin kendisine bırakılacak arsa payları değerinde fazla olduğunu iddia edemeyeceği gibi ARSA SAHİPLERİ’de arsa payına karşı sahip olacağı bağımsız bölümlerin daha düşük olduğunu iddia edemezler.İşbu sözleşmenin geçerli olabilmesi için emsal ...... uygulaması için yeterli sayıda parsellerin mevcut olması gerekmektedir ve sure bu tarihten itibaren başlar.
 
2-      AVAN PROJE VE TEVHİT İŞLEMLERİ
 
a- MÜTEAHHİT yapılacak inşaatın imar durumuna göre tarafların bu sözleşmenin 4. maddesinde anlaştığı m2 ve daire adetlerine göre düzenlenecek avan projeleri işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip (otuz) gün içinde hazırlayarak ARSA SAHİPLERİ’nin yazılı onayına sunacaktır.
b- MÜTEAHHİT sözleşme konusu parselleri tevhid ederek tek parsel haline getirme işlemlerine işbu sözleşmenin imzasını müteakip derhal başlayacaktır.ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİTE tevhit işlemlerini başlatabilmesi için gerekli olan vekaletleri işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip teslim edeceklerdir.Bu vekaletname tapuda atılacak son imzayı kapsamayacak ve ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİT’in Madde 2-a’ya göre hazırlayacağı yazılı onay verdikten sonra bu imzaları tapuya bizzat gelerek kendileri veya MÜTEAHHİT dışında tayin edecekleri vekilleri atacaktır.Ayrıca ARSA SAHİPLERİNİN MÜTEAHHİT’e verdikleri vekaletname iş bu sözleşmenin 12. maddesinde belirtilen fesih koşullarının gerçekleşmesi durumunda hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın geçersiz olacaktır.
c- Tevhit işlemlerinin tamamlanmasını müteakip MÜTEAHHİT, ARSA SAHİPLERİ’nin son onayını alarak projeleri Kazan Belediyesi’nde tasdik ettirerek temel ruhsatını alacak ve temel ruhsatı ile birlikte inşaata başlayacaktır.
 
3-      YAPILACAK İNŞAATIN TARİFİ VE KAPSAMI
 
Mevcut imar durumuna göre arsa üzerinde ARSA SAHİPLERİ’nce onaylanacak avan projeye göre iskan edilebilir, site özellikli bloklar, lüks konut inşaatı; daire başına en az 1 araçlık kapalı yer altı otoparkı, yaz kış hem açık hem de kapalı olarak kullanılabilen ısıtmalı yüzme havuzu, sosyal tesisler, bahçe ve çevre düzenlemesi,bahçe duvarları ve bekçi kulübeleri yapılacaktır.Sosyal tesisler ve tenis kortunu içerecektir.yapılacak tüm kaba ve ince işlerin malzeme, işçilik ve kalite MÜTEAHHİT tarafından yapılacaktır.Teknik şartname işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Projeler: Yukarıdaki işlemlerin yapımı için gerekli mimar, statik, elektrik,mekanik ve ısı yalıtım projeleri ARSA SAHİPLERİ’nin tayin ettiği temsilcinin görüşü alınacaktır.Mimari projelerde, yapıda kullanılacak malzemeler için ARSA SAHİPLERİ’nin temsilcisinin onayı alınacaktır.Statik projeler birinci derece deprem bölgesine göre yapılacaktır.yapı temelleri rayda temel olacaktır.En az C30 kalitesinde beton kullanılacaktır.
 
4-      ARSA SAHİPLERİNE VE MÜTEAHHİT’E KALACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
 
Belediyenin vereceği imar durumuna göre taraflar oranları nispetinde daire alacaklardır.Parsellerin yüzölçümleri farklı olduğundan ARSA SAHİPLERİ ile MÜTEAHHİT arasında arsa karşılığı inşaat sözleşmesi orantıları daire yüzölçümleri ve adetleri üzerinde mutabık kalınmıştır.MÜTEAHHİT her bloğun ½ hissesine karşılık düşen daireleri aldıktan sonra ARSA SAHİPLERİ’ne kalan dairelerin paylaşımı ise hisseleri oranında eşit şekilde daireler paylaşıldıktan sonra şerefiye durumuna göre geriye kalan daireler kur’a ile teslim edilecektir.Şerefiye oranları ARSA SAHİPLERİ’ne yardımcı olmak maksadıyla MÜTEAHHİT tarafından belirlenecektir.Taraflar bunu şimdiden kabul eder.
 
5-      KAT İRTİFAKI KURULMASI VE MÜTEAHHİT’E DEVİR
 
Belediye’den inşaat ruhsatı alınması sırasında tasdikli projelere uygun olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre ve 4. maddedeki paylar oranında kat irtifakı site adına tesis olacaktır.
Kat irtifakı kurulması ile ilgili olarak hazırlanacak yönetim planı taraflarca müşterek bir çalışma ile hazırlanacaktır.MÜTEAHHİT’e inşaat karşılığı devredilecek arsa payına karşılık gelen daireler, inşaatın aşağıda belirtilen aşamalarında, belirtilen adetlerde arsa payı için tapudan ferağ verilmek suretiyle peyderpey devredilecektir.MÜTEAHHİT’e ait dairelerin devir koşulları:
 
a-      Su basmana kadar olan tüm inşaat tamamlanıp temel üstü ruhsatı alındıktan sonra %25’i
b-      Betonarme işleri bitirilip, duvar ve çatı tamamlandığında %20’si
c-      Blokların dış cephe kaplama ve boyaları bitirilip doğrama ve camlar takıldıktan sonra %20’si
d-     Blokların iç dekorasyon ve ince işleri ile bahçe tanzimi, peyzaj işleri, bahçe duvarları ve kalan tüm işler bittikten sonra %15’i
e-      Geçici kabul yapıldıktan sonra bölüm f’deki 2 daire haricinde kalan daireler
f-       Kusurlar giderilip iskan alındıktan sonra tamamı
Olmak üzere tapudan devredilir.Ferağ sırasında devredilecek irtifaklı arsa payları karşılığı olacak bağımsız bölümlerin seçimi MÜTEAHHİT’e ait olacaktır.Bu devir ve ferağlar sırasında alıcı ve satıcı tarafından ödenmesi gereken tapu harcı ve giderlerin tümü MÜTEAHHİT tarafından karşılanacaktır.
 
MÜTEAHHİT arsa payı devralma hakkını doğrudan kendi üzerine alabildiği gibi, birer adetlik parçalar halinde daire sattığı müşterilere de doğrudan ARSA SAHİPLERİ tarafından verilmesini isteyebilir.ARSA SAHİPLERİ vekilleri aracılığı ile veya bizzat tapu verme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar.Arsanın tamamı üzerinde kat ittifakı ARSA SAHİPLERİ adına kurulmuş olması nedeniyle MÜTEAHHİT’in talep ettiği tapu hangi hissedarın üzerinde ise o hissedar bu mükellefiyeti yerine getirmek zorundadır.MÜTEAHHİT’e ait olup ta ARSA SAHİPLERİ üzerinde bulunan daireler, üzerinde bulunan ARSA SAHİPLERİ’nin değil, tüm ARSA SAHİPLERİ’nin teminatı hükmündedir.ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİT’in tapusunu verme yükümlülüklerini, MÜTEAHHİT’in talebinden en geç üç gün içinde yerine getirmelidirler.Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ARSA SAHİPLERİ’ne MÜTEAHHİT bir ihtar çeke ve yedi günden az olmamak üzere süre tanır.Bu süre içinde de haklı nedenlerle yükümlülüğünü yerine getirmeyen arsa hissedarı MÜTEAHHİT’e MÜTEAHHİT’in uğrayacağı kar kaybını ödemekle yükümlüdür.
 
6-      TESCİL ŞERHİ
 
İnşaat ruhsatları alındıktan ve inşaata bilfiil başlandıktan sonra taraflardan herhangi biri diğerinin rızasına gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tapuya şerh ettirebilir.
 
7-      MÜTEAHHİT’E AİT MASRAFLAR
 
a-      Sözleşme, tevhid ve projelendirme sırasında doğacak her türlü harç, vergi, teknik eleman ücretleri, tüm proje tasarım ücretleri ve masraflar
b-      Projelendirme ve proje tasdiki sırasında gerekli evrakın tanzimi, masrafları, proje tasdik harcı, teknik eleman tasdik harcı, proje vize harçları ve inşaat ruhsatı alınması ile ilgili masraflar, inşaat ve işgaliye harçları
c-      Binanın kat irtifakı sırasında doğacak harç ve masraflar
d-     İşin idaresi, kullanılacak her türlü alet, edevat, makine, taşıt vesairenin alınması ve muhafazasının masrafları
e-      İşin yapılması için gerekli inşaat masrafları ile inşaatı devamı süresince bütün yollarda trafik akışının temini için gerekli tedbirlerin alınması ve bunlara ait masraflar
f-       MÜTEAHHİT adına çalışan personel ve işçinin her türlü ücretleri ile iş kazası olması halinde bunlara ait tedavi ve tazminat gibi masraflar
g-      İş yerinde alınacak koruma ve emniyet tedbirlerinin gerektirdiği masraflar MÜTEAHHİT’e ait olacaktır.
h-      Bağımsız bölümlere yapı kullanma izni alınması sırasında Belediye’ye, Odalar’a teknik sorumlulara özetle işin ifası ile ilgili tüm vergi ve harçlar MÜTEAHHİT’e aittir.
i-        İnşaat sırasında komşu parsellere, yola, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, vs. tesislere verilecek zararlardan MÜTEAHHİT sorumludur.
j-        MÜTEAHHİT’in sorumluluğuna giren konularda üçüncü şahıs, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ARSA SAHİPLERİ aleyhine açılabilecek davalarda tüm dava masrafları ile ARSA SAHİPLERİ’nce tutulacak avukatların vekalet ücretleri MÜTEAHHİT’e aittir.
k-      MÜTEAHHİT’in yukarıdaki kendisine ait olan masrafları yapmamasından dolayı ARSA SAHİPLERİ’nin zarar görmesi durumunda bu zararlar işin sonunda kati teminattan kesilecektir.
 
8-      ARSA SAHİPLERİNE AİT MASRAFLAR
 
a-      İşbu sözleşmenin imzalanmasından öncesine ait varsa belediyesinin tahakkuk ettirdiği emlak vergisi ve sair benzeri vergi ve cezaları, tapunun üzerinde ipotek veya şerh varsa bunların kaldırılmasıyla ilgili masraflar
b-      ARSA SAHİPLERİ’nin kendilerine ait bağımsız bölümlerde üçüncü şahıslara yapacağı devirlerden doğacak her türlü harç ve masraflar ile vergiler ARSA SAHİPLERİ’ne aittir.
c-      Kat mülkiyeti işlemleri MÜTEAHHİT tarafından yürütülecektir.Anahtar teslimi ve iskan müsaadesine kadar (İSKAN vergi ve harçlar dahil) Belediye işgal ve cezaları tüm tapu masrafları belediye otopark ücretleri, kat irtifakı kurumsal ve kat mülkiyet giderleri vs. MÜTEAHHİT’e aittir.
d-     İnşaatın başlangıcından anahtar teslimi bitimine kadar ARSA SAHİPLERİ’nin yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir harç, vergi veya gider yükümlülüğü yoktur.ARSA SAHİPLERİ’ne ait özel istekler hariç.
 
9-      İŞİN SÜRESİ
 
MÜTEHHİT sözleşme tarihinden itibaren ........ (....) ay içerisinde inşaat ruhsatını alacaktır.Toplam inşaat süresi ............. (........) ay olacaktır.Dekorasyon ve ince işleri ile bahçe tanzimi, peyzaj işleri, bahçe duvarları ve kalan tüm işler tamamlanacak ve daireler anahtar teslimi olarak ARSA SAHİPLERİ’ne teslim edilecektir.Geçici kabul sırasında tespit edilecek eksik ve kusurlu işler varsa bir (1) ay içerisinde giderilecektir.Sonuç olarak inşaat ruhsatı taihinden itibaren otuz (30) ay içerisinde sözleşme konusu tüm inşaat eksiksiz ve kusursuz olarak ARSA SAHİPLERİ’ne teslim edilecektir.ARSA SAHİPLERİ ile MÜTEAHHİT aralarında yazılı mutabakat sağlayarak mevcut projede bir değişiklik yaparlarsa bu değişiklik için ek bir süre MÜTEAHHİT’e verilecektir.
 
10- TAZMİNAT VE ŞARTI CEZA
 
MÜTEAHHİT sözleşmede belirtilen süreler içinde belirtilen işleri tamamlamakla yükümlüdür.(İskan alımı hariç) yukarıda belirtilen her bölümdeki işleri belirtilen sürede tamamlayamadığı takdirde; geçen her ay için ARSA SAHİPLERİ’ne büyük daireler içn .............TL (.............Türk Lirası) karşılığı gecikme tazminatı ödeyecektir.Gecikmeler 1 (bir) yılı geçtiği takdirde yukarıdaki gecikme tazminatlarına ek olarak her ay için bir misli de Şartı Ceza eklenecektir.İskan alımı ile ilgili bir gecikme olduğu takdirde ilk bir (1) yıl tazminat ve şartı cezaya girmeyecek, yukarıdaki tazminat ve şartı cezalar 1 (bir) yıldan sonra başlayacaktır.ARSA SAHİPLERİ kendilerine düşen daireleri üçüncü şahıslara sattıkları veya herhangi bir şekilde devrettikleri takdirde bu dairelerin yeni malikleri işbu sözleşme hükümlerinden aynen yararlanırlar.Bu daireler için alıcıya teslim taahhüdünü MÜTEAHHİT verecektir.Eğer doğarsa gecikme tazminatlarını ödeme sorumluluğu da MÜTEAHHİT’e aittir.Sözleşmenin 24. maddesinde tarif edilen mücbir sebeplerin oluşması halinde, mücbir sebeplerin başladığı tarihten sonra oluşabilecek gecikmeler için cezai şartları uygulanmayacak ve tazminat ödenmeyecektir.MÜTEAHHİT yukarıdaki ceza ve tazminatları ödemediği takdirde kati teminattan kesilecektir.
 
 
11-SÖZLEŞMENİN FESHİ
 
ARSA SAHİPLERİ yukarıda belirtilen veya kanundan doğan nedenlerle tek tarflı fesih hakkını kullanabilmek için bu sözleşmeye ARSA SAHİPLERİ olarak imza eden maliklerin ¾ çoğunlukta verecekleri karar ile MÜTEAHHİT ’e gerekçeli bir ihtarda bulunmak ve ihtar ettiği hususun düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yeterli zamanı tanımak zorundadır.
ARSA SAHİPLERİ yazılı ihtarı yaptıktan sonra MÜTEAHHİT gereken gayreti göstermediği takdirde veya yukarıda belirtilen nedenlerle veya kanunda doğan tek taraflı fesih hakıını kullanıp MÜTEAHHİT ‘e yazılı ihtarda bulunduktan sonra MÜTEAHHİT Arsayı ve Şantiye ‘yi ARSA SAHİPLERİ ‘ ne fiilen teslim edecektir.Teslim öncesi inşaatta herhangi bir tahribatta bulunamayacağı gibi,fesih ihbarı anında inşaatta mevcut malzeme ,alet ve edevatı da inşaat dışına nakledemez.
Sözleşmenin,24.maddesinde tarif edilen mücbir sebepler dışında kanundan veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle ARSA SAHİPLERİ ‘nce feshi halinde ARSA SAHİPLERİ ’nin MÜTEAHHİT ‘e vermiş oldukları tüm vekaletler hiçbir ihbara gerek kalmaksızın iptal olur.
Fesih hakkının ARSA SAHİPLERİ tarafından kullanılması halinde MÜTEAHHİT o güne kadar almış olduğu veya satmış olduğu Arsa Payı Tapuları ‘nın dışında hiçbir zaman bakiye bir alacak talebinde bulunamaz veya bu konuda bir hesaplaşma isteyemez. Ancak; ARSA SAHİPLERİ ‘ nin tazminat ve şartı ceza talepleri varsa , bu taleplerine herhangi bi hal gelmeksizin MÜTEAHHİT ‘ ten teslim almış oldukları inşaatın yapımına teminat mektubunu nakde çevirerek bizzat devam edebilirler veya diledikleri MÜTEAHHİT ‘ e diledikleri şartlarla vererek inşaatın ikmal ettirebilirler. ARSA SAHİPLERİ ‘ nin başkaca bir zararları olduğu taktirde bunu da MÜTEAHHİT ‘ ten ayrıca talep edebilirler. Bütün bu masraflar kati teminat mektubundan kesilir.
Kanuna ve bu sözleşmeye aykırılık söz konusu olmadığı halde sözleşmenin keyfi olarak ARSA SAHİPLERİ ‘nce feshi halinde ARSA SAHİPLERİ , MÜTEAHHİT ‘ in uğradığı tüm zararları karşıladıktan başka işi yapmamaktan doğan kar kayıplarını da müşterek borçlu olarak karşılamak zorundadır.
 
12- ARSA SAHİPLERİNİN VEFATI VE MÜTEAHHİT ‘ İN İFLASI
 
a-      ARSA SAHİPLERİ ‘nde vefat eden olduğu taktirde bütün hak ve vecibeleri varislerine intikal eder. Veraset ilamlarını süratle almak , gereken vekaletleri en acil biçimde vermek ve MÜTEAHHİT ‘ in işini aksatmamakla yükümlüdürler. Aksi taktirde MÜTEAHHİt ‘ in zararlarını tüm varisler müşterek borçlu olarak karşılarlar.
b-       MÜTTEAHHİT ‘ in feshi, iflası tavsiyesi veya herhangi bir şekil suretle tasarruf yetkisinin kısıtlanmasını sonuçlayacak duruma düşmesi halinde ARSA SAHİPLERİ sözleşmenin sona ereceğini kabul ederler. Bu halde ARSA SAHİPLERİ işin durumuna göre işi yaptırmaktan tamamen vazgeçebilecekleri gibi başka MÜTEAHHİT ve MÜTEAHHİT ’lere arada doğacak haklarına hal gelmeksizin yaptırabilirler. BU halde ARSA SAHİPLERİ sözleşmeden doğan haklarını müşterek borçlu, müteselsil kefillere karşı kullanabilirleri Ayrıca bu zararlar kati teminat mektubundan karşılanır.
 
13- İMAR DEĞİŞİKLİĞİ HALİ
 
Bir imar değişikliği halinde yapılabilecek inşaat metrekaresinden herhangi bir değişiklik olduğu taktirde daire taksimleri bu değişikliğe göre yeniden düzenlenecektir.Buna göre, ARSA SAHİPLERİ ve MÜTEAHHİT paylarına düşen daire adet ve metrekareleri , aradaki oran korumak ve yeni imar oranları sözleşmedeki oranda paylara yansıtılmak suretiyle artırılıcak veya azaltılacaktır.
 
14- DEVİR VE CİRO YASAĞI
 
MÜTEAHHİT iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye veyaşirkete devir veya ciro edemez , ortak alamaz.
MÜTEAHHİT hissedarları ile hisse miktarları akli listede belirtilmiş olup bu hisselerle devir yapılacağı zaman , MÜTEAHHİT keyfiyeti ARSA SAHİPLERİ ‘ ne yazılı olarak bildirilecek ve muvafakatini alacaktır. Aksi halde ARSA SAHİPLERİ iş bu sözleşmeyi fesih hakkına sahip olacaktır.Sözleşmeyi MÜTEAHHİT olarak imzalayanlar sözleşme esnasındaki payları oranında hissedar olacakları şirkete sözleşmeyi aynı şartlarla devredebilirler. Ancak bu taktirde sözleşmeyi MÜTEAHHİT olarak imzalayanların ve şirketin arsa sahiplerine karşı sorumluluğu müteselsilen devam eder. Bu şartlar arsa sahipleri içinde geçerlidir.
 
15-VEKALETNAME VERİLMESİ
 
İş bu sözleşmenin ortak amacına ulaşmak için ve MÜTEAHHİT ‘ in üstlendiği işleri zamanında yerine getirlimesi amacıyla (plan,proje tasdiki,imar durumu,çap, röberti kroki vb. Belgelerin temini,tevhid işlemleri ve iş takibi işleri için) ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİT ‘ e , iş bu sözleşmenin ve yapılacak işlerin gerektirdiği yetkileri içeren sınırlı bir vekaletname tanzim edip verir.
 
16-İŞÇİ SİGORTA PRİMLERİ VE VERGİLERİ
 
MÜTEAHHİT iş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte işin devamı süresince anlaşmada yazılı hisseler devir edilmemiş olsa dahi çalışacak işçilerin sigorta primleri ve vergilerini ödeyecek , SSK müdürlüğüne ve maliyeye karşı sorumluluk MÜTEAHHİT ‘ e ait olacaktır. Bu konuda ARSA SAHİPLERİ ‘nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
 
17- İŞİN DEVAMI SIRASINDA KAZA OLMASI
 
İşin yapılması sırasında meydana gelecek kazalardan ve bunların sebep olacağı tazminat ve zararlardan doğrudan doğruya MÜTEAHHİT sorumlu olacaktır. Yürürlükteki Yapı işlerini ilgilendiren Kanun ve Yönetmeliklerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümlerine uyucaktır.
18- HASAR VE ZARAR ZİYAN
 
İşin yapılması sırasında MÜTEAHHİT ‘in ve çalıştırdığı kişilerin sebep olacağı veya gerekli tedbirleri almamasından doğacak zararların hukuki ve cezai sorumluluğu MÜTEAHHİT ‘ e aittir. Arsa sahipleri aleyhine açılabilecek davaların masrafları, vekalet ücretleri ve ARSA SAHİPLERİ ‘ nin uğrayabilecekleri her türlü zararın maddi ve manevi açıdan tazmini MÜTEAHHİT ‘ e aittir. MÜTEAHHİT Projeye ve ruhsata aykırı inşaat yapmamayı kabul eder ve taahhüt eder. Yaptığı taktirde projeye uygun hale getirme masrafları, hukuki ve cezai sorumluluğu MÜTEAHHİT ‘ e aittir. MÜTEAHHİT ‘ in üçüncü kişilere sattığı , satış vaadi yaptığı veya herhangi bir şekilde devrettiği kişiler ARSA SAHİPLERİ ‘ nekarşı dava açamazlar. Açtıkları takdirde ARSA SAHİPLERİ ‘nin yapacakları tüm masraflar ve tutucakları avukatların ücretleri MÜTEAHHİT ‘ e aittir.
 
19- İŞYERİNİN MUHAFAZASI VE İNŞAAT SİGORTASI
 
İşyerindeki her türlü alet , edevat, malzeme, makine, vasıta ve sair malzemelerin muhafazası MÜTEAHHİT ‘ e aittir.
İnşaat ilk inşaat gününden başlamak ve bir yıl içinde yapılacak harcamaları da güvence altına almak koşulu ile deprem, doğal afetler ve inşaat kusurlarına karşı güvence altına altında tutacak miktarda sigorta edilecektir.
 
20- EMNİYET TEDBİRLERİ
 
MÜTEAHHİT işin devamı süresince işyerinde işçilerin ve üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilerin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini önleyici emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
 
21- İŞİN KONTROLÜ
 
MÜTEAHHİT işin ifası sırasında işin başında sürekli olarak uzman bir teknik eleman bulunduracaktır. ARSA SAHİPLERİ projelerin ve inşaatın kontrolünü istediği an aralarından seçecekleri bir temsilci veya temsilcinin tayin edeceği teknik eleman tarafından kontrol edip denetleyebilirler.Tespit edecekleri eksik ve kusurlu işleri MÜTEAHHİT düzeltmek zorundadır.Her betondan önce demir kontrol için MÜTEAHHİT ARSA SAHİPLERİ ‘ nin temsilcisine haber verecektir.Ancak bu yapı denetim firması aracılığı ile yapılabilir.
 
22- İŞİN KABULÜ
 
MÜTEAHHİT ‘ i işin bittiğine dair yazılı müraacatı üzerine , ARSA SAHİPLERİ veya vekili MÜTEAHHİT ‘ le birlikte işyerinde varsa eksik ve kusurları tespit edip bir zabıt tanzim eder. Eksik ve kusurlar için %10   ‘ nu aşmayacak bölümlerinde ise geçici bir kabul yapılır.Daha fazla bölümlerinde ise teslimat yapılmamış sayılır.Eksik ve kusurların ikmali için MÜTEAHHİT ‘ e makul bir süre verir. Süre sonunda belirtilen eksik ve kusurlar bitirilmediği taktirde cezai şart uygulanır.
İşin eksiksiz ve kusursuz olarak bitirildiği durumda ARSA SAHİPLERİ ve MÜTEAHHİT birlikte düzenleyecekleri bir tutanakla işin ön kabulünün yapıldığını tesbit ederler. MÜTEAHHİT bundan sonra iskan müsaadesi için müracaat eder. İskan müsaadesi alınması ile işin kesin kabulü yapılmış olur. Ve bu durumda ARSA SAHİPLERİ imzadan kaçınamaz.
 
23- MÜCBİR SEBEP
 
Aşağıdaki belirtilen haller gecikmeler için mücbir sebep olarak kabul edilmiştir:
a-      Sözleşme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede hissedebilecek büyük İstanbul depremi.
b-      Genel salgın hastalık
c-      Kısmi veya genel seferberlik ilanı
d-     Hükümet ve resmi makamlarca çalışma , istihsal ve alım-satım imkanını kısmen veya tamamen kaldıracak nitelikte alınacak kararlar ile resmi makamların müsaade , müdahale veya iradelerine bağlı sebeplerden dolayı gecikmeler.
Yukarıdaki maddelerin dışındaki haller mücbir sebep olarak kabul edilmeyeceklerdir. MÜTEAHHİT , mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana gelmesi halinde , meydana geldiği tarihi müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içinde ARSA SAHİPLERİ ‘ ne bir dilekçe ile başvurarak süre uzatımı talebinde bulunmak ve ARSA SAHİPLERİ ‘ nin gerekli gördüğü hallerde, meydana gelen olay hakkında resmi makamlardan alacağı kanıtlayıcı belge , ARSA SAHİPLERİ ‘ ne vermek zorundadır.Süre geçirildikten sonra yapılacak başvuru dikkate alınmayacaktır.
Süresi içinde yapılan talep üzerine ARSA SAHİPLERİ , mücbir sebepleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini tahkik ve tespit edecek ve neticeyi MÜTEAHHİT ‘ e bildirecektir.
 
24- MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLULAR
 
İş bu sözleşme hükümlerinin uygulanması, gerçekleşmesi ve sonuçlarından ,zarar,ziyan ve Tanzimatlarından ve her türlü hukuki,maddi ve cezai mükellefiyetlerinden ARSASAHİPLERİ ‘ ne karşı MÜTEAHHİT sıfatıyla ................İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni temsilen .................      ..................... imza ettiğini beyan ve kabul etmiştir.
 
25- İHTİLAFLARIN HALLİ
 
İşbu sözleşmenin aslından veya uygulamasından doğacak sorunların çözümü için Kadıköy ve Ümraniye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 
26- TAPU VE NOTER HARÇLARININ MATRAHI
 
İşbu sözleşmenin mahiyeti icabı, arsa hisselerinin devir ve temliklerinde ARSA SAHİBİ ile MÜTEAHHİT arasında bedel olarak para ödenmesi söz konusu olmayacaktır.Ancak tapu ve noter harçlarının matrahı için arsanın son emlak vergisi değerinden, MÜTEAHHİT’e devri vaat edilen %..... arsa payı hissesine tekabül edilerek kararlaştırılmış olup işbu rakamın taraflar için munzam bir borç-alacak vasfı olamayacak, bu rakam sadece bahse konu olan harcamaların yasal hallerde ödenmesine matrah teşkil edecektir.
 
27- SÖZLEŞMENİN ARSA SAHİPLERİ İÇİN BAĞLAYICILIĞI
 
ARSA SAHİPLERİ bu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmede ARSA SAHİPLERİ için düzenlenen tüm sorumlulukları şahsen kabul ettiklerini, sözleşme süresince aralarında çıkabilecek ihtilafların çözümünde bu sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda MÜTEAHHİT tarafından talep edilecek tüm tazminatlardan ve diğer zarar ve cezalardan bu yükümlülükleri yerine getirmeyen ARSA SAHİBİ yada ARSA SAHİPLERİ’nin doğrudan veya şahsen sorumlu olacaklarını kabul ve beyan etmişlerdir.Devir işlemlerinden dolayı doğabilecek zararları ARSA SAHİPLERİ hisseleri oranında paylaşacaklardır.Yukarıdaki maddelerde aksi belirtilmedikçe ARSA SAHİPLERİ arasında alınacak kararlar %51 oy çokluğu ile alınacaktır.Her bir metrekare arsa bir oya karşı gelecektir.
 
 
 
 
 
 
 
İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ VE MAHAL LİSTESİ
 
GENEL
 
Kullanılacak tüm malzeme Bayındırlık Bakanlığı Teknik şartnamelerine ve TSE normlarına uygun olacaktır.İmalatlar Bayındırlık Bakanlığı genel Teknik Şartnamesi hükümlerine uygun yöntem ve kalitede olacaktır.
 
İNŞAAT SİSTEMİ
 
En son deprem yönetmeliğine uygun şekilde radye temelli, betonarme karkas olarak
 
BLOK ORTAK ALANLARI
 
Blok girişleri granit, merdivenler, sabanlıklar ve holler mermer (yangın merdivenleri hariç) kaplanacak, elektrostatik boyalı metal merdiven korkulukları yapılacaktır.
 
ASANSÖRLER
 
.... adet .... kişilik ........ kg kaldırma kapasiteli otis veya elsa muadili marka insan asansörü olacaktır.Bu asansörler kat ve kabin kapıları tam otomatik, kademesiz hız kontrollü, kabin özel dizayn edilmiş laminent veya paslanmaz kapılı, digital sinyalizasyonlu, acil durum aydınlatmaları, diyafon, ayrıca asansör giriş sövesi, mimariye uygun bir malzeme mermer veya metal olacaktır.
 
SİTE ORTAK ALANLARI
 
Açık yüzme ve çocuk havuzu (yeteri büyüklükte), güneşlenme terası (yeteri büyüklükte), spor alanı, çocuk oyun alanları veya oyun grupları, tenis kortu ve basket sahası, peyzaj düzenlemesi yeterince ağaçlandırma ve çimlendirme işlemleri yapılacaktır.
 
SOSYAL TESİSLERİ
 
Çocuk oyun alanları, yüzme havuzu
 
 
 
OTOPARKLAR
 
Projeye uygun olarak her dairenin her birine bir adet kapalı veya açık otopark
 
ISITMA SİSTEMİ
 
Her daire için bağımsız kombiye hazır ısıtma sistemi yapılacaktır.
 
Taraflar tekrar söz alarak “işbu sözleşmeye konu gayrimenkulün değerinin en son emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olmayacağı hususu noter tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, işbu sözleşmedeki değerinin sözleşmeye konu gayrimenkulün en son emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olmayacağını beyan ederiz” dediler.
Yazılan bu tutanak okunması için kendilerine verildi.Okudular.Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine işbu tutanal altı tarafımdan imzalandı ve mühürlendi…………………yılının …………….ayının ………… günü …./…./20...
 
İLGİLİLER
 
ARSA SAHİPLERİ
 
MÜTEAHHİT
 
 
……………….. NOTERİ